Statut

 

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE TOWARZYSTWO SUICYDOLOGICZNE

Prezes prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst

(tekst jednolity po zmianach z dnia 05 sierpnia 2022 r.)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE POLSKIE TOWARZYSTWO SUICYDOLOGICZNE, w dalszej części zwane „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie może używać angielskiej nazwy: POLISH ASSOCIATION OF SUICIDOLOGY.

§2

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz m. st. Warszawa.
 2. Dla właściwej realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze naukowo-społecznym, zarejestrowaną i posiada osobowość prawną.

§4

Stowarzyszenie powołuje – z wyłączeniem odrębnej osobowości prawnej – oddziały wojewódzkie podlegające zgłoszeniu u starostów właściwych ze względu na siedzibę tej jednostki.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem zagranicznych stowarzyszeń o tym samym profilu działania lub współpracować z nimi.

§6

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Polskie Towarzystwo Suicydologiczne”, pośrodku: „Zarząd Główny” oraz pieczęci podłużnej z napisem: „Polskie Towarzystwo Suicydologiczne” – Zarząd Główny” lub „Oddział w ……”.

§7

Stowarzyszenie może przyznawać członkom i innym osobom, szczególnie zasłużonym dla rozwoju suicydologii odznaki honorowe i wyróżnienia, zgłaszać wnioski w sprawie odznaczeń i nagród dla członków Stowarzyszenia. Zasłużonym działaczom Stowarzyszenia Zarząd Główny przyznaje Medal Pamiątkowy.

§8

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział II

Cele i metody działania

§9

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. analiza zjawiska samobójstw w Polsce i na świecie,
 2. spełnianie humanitarnego obowiązku ratowania innych,
 3. stworzenie naukowych podstaw programów profilaktycznych redukujących liczbę zachowań samobójczych,
 4. dostarczanie teoretycznych przesłanek uzasadniających i promujących wartość życia przez kreowanie i propagowanie różnych form i metod samorealizacji, rozwoju własnej osobowości oraz aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym,
 5. działanie na rzecz afirmacji życia i poprawy jego jakości,
 6. przeciwdziałanie dehumanizacji życia i degradacji wartości człowieka, przez przywracanie i utrwalanie humanistycznych wartości społecznych, moralnych
  i etycznych zachowań jednostek, rodzin, społeczności i społeczeństw,
 7. wpływanie na wzrost świadomości zagrożeń społecznych i indywidualnych, w tym suicydogennych jakie niesie ze sobą rozwój współczesnej technologiczno-informatycznej cywilizacji,
 8. podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób stykających się w swojej pracy
  z problematyką samobójstw, w szczególności: nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników numerów alarmowych, pracowników telefonów zaufania, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników miejskich ośrodków pomocy społecznej, pracowników środowiskowych centrów zdrowia psychicznego, psychiatrów, specjalistów pracujących z młodzieżą, pracowników więzień, pracowników banków i firm windykacyjnych, księży, interwentów kryzysowych, kuratorów sądowych i społecznych, wychowawców internatów i ognisk, opiekunów wypoczynku zbiorowego oraz trenerów sportowych,
 9. zajmowanie stanowiska w kwestiach żywotnych dla społeczeństwa, zwłaszcza dotyczących samotności i egzystencjalnego zagubienia jednostki, oraz problemów życia społecznego mających związek z zachowaniami samobójczymi,
 10. wspieranie i ocena działań oraz programów profilaktycznych, edukacyjnych, terapeutycznych i promocji zdrowia psychicznego w zakresie przeciwdziałania
  i ograniczania zachowań samobójczych,
 11. inicjowanie i prowadzenie badań suicydologicznych,
 12. organizowanie sympozjów i konferencji naukowych dla członków PTS i osób zajmujących się praktycznie i teoretycznie problemami suicydologicznymi.

§10

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje łącząc teoretyczne osiągnięcia nauki z działalnością praktyczną poprzez:

 1. opracowywanie, wspieranie i realizacje programów i projektów naukowo-badawczych przy współpracy innych placówek naukowych oraz prowadzenie własnych badań
  w zakresie suicydologii i nauk pokrewnych,
 2. inspirowanie dyskusji naukowych w kwestiach będących w obrębie zainteresowań Stowarzyszenia,
 3. współdziałanie z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi, oraz innymi osobami prawnymi zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
 4. współpracę ze środkami masowego przekazu,
 5. współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 6. kształtowanie i rozwój opinii w sprawach dotyczących celów Stowarzyszenia,
 7. działalność wydawniczą i edytorską,
 8. inicjowanie i prowadzenie badan suicydologicznych,
 9. organizowanie sympozjów i konferencji naukowych dla członków PTS i osób zajmujących się praktycznie i teoretycznie problemami suicydologicznymi,
 10. finansowanie przedsięwzięć zgodnych z założeniami programowymi Stowarzyszenia,
 11. organizację zjazdów naukowych, odczytów, konferencji, seminariów, sympozjów i podobnych przedsięwzięć,
 12. tworzenie i prowadzenie ośrodków badawczych, eksperymentalnych i konsultacyjnych, a także placówek o charakterze diagnostycznym, profilaktycznym i terapeutycznym jak również placówek wykonujących usługi w zakresie opieki społecznej i wychowawczej,
 13. tworzenie sekcji i zespołów problemowych o charakterze stałym jak i doraźnym,
  z udziałem przedstawicieli świata nauki oraz innych specjalistów zainteresowanych określoną problematyką bądź całością zagadnień związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 14. powoływanie komisji, komitetów i ośrodków do przeprowadzania działań organizacyjnych, popularyzatorskich, konsultacyjnych i naukowo-badawczych,
 15. działalność wydawniczą i odczytową o charakterze popularno-naukowym,
  z wykorzystaniem technik audiowizualnych, edycji plakatów, folderów, etykiet i podobnych,
 16. organizowanie zjazdów naukowych dla środowiska suicydologów,
 17. działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną w formie konsultacji suicydologicznych (bezpośrednich i online).

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą zostać tylko osoby posiadające pisemną rekomendacje dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

§13

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne pełnoletnie.
 2. Członkowi zwyczajnemu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
 3. Bierne prawo wyborcze do Zarządu Głównego przysługuje członkom, którzy mają co najmniej trzyletni staż.
 4. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania postanowień statutu,
  2. aktywnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia,
  3. przestrzegania norm etycznych i współżycia społecznego,
  4. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny.
 5. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków zwyczajnych jako wprowadzających.
 6. Od odmowy o przyjęciu zainteresowanemu przysługuje w terminie 14 dni prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, które w terminie 3 miesięcy podejmuje uchwałę ostateczną.

§14

 1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju dyscypliny naukowej jaką jest suicydologia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.
 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
  i przyjęte przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji. Członkom wspierającym przysługuje prawo uczestniczenia w zebraniach, zjazdach i konferencjach naukowych
  z głosem doradczym.
 4. Szczególnie zasłużonemu na polu suicydologii długoletniemu członkowi Stowarzyszenia – Walne Zgromadzenie może nadać godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.

§15

 1. Członkostwo ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
  2. skreślenia przez Zarząd Główny z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich i innych należności finansowych za okres dłuższy niż rok – pomimo dwukrotnych upomnień pisemnych, przy czym skreślenie może nastąpić po upływie 3 miesięcy od daty drugiego upomnienia,
  3. wykluczenia przez Zarząd Główny za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub
   w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
  4. śmierci członka Stowarzyszenia,
  5. rozwiązania osoby prawnej – członka wspierającego,
  6. rozwiązania Stowarzyszenia.
 2. Od uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu – członek ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków, które podejmuje ostateczną decyzję.

Rozdział IV

Władze naczelne Stowarzyszenia

§16

 1. Władze Stowarzyszenia stanowią:
  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd Główny
  3. Komisja Rewizyjna
 2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować
  o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 3. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 4. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 5. Jeśli przepisy Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 6. Dopuszcza się posiedzenia władz Stowarzyszenia z wykorzystaniem ogólnodostępnych komunikacyjnych narzędzi teleinformatycznych.

§17

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 3. Walne Zebranie Członków w trybie zwyczajnym jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Główny.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Zarządu Głównego, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub przynajmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Główny w terminie miesiąca od daty zgłoszenia żądania i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny powiadamia drogą mailową na adres wskazany w deklaracji członkowskiej, co najmniej na 14 dni przed terminem.
 7. Obrady Walnego Zebrania Członków mogą się odbywać stacjonarnie lub zdalnie
  z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi teleinformatycznych oraz przeprowadzenie głosowania na zasadzie ankiety.
 8. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
  1. z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi,
  2. z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§18

 1. Do zadań i kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
  1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
  2. uchwalanie programu i założeń finansowych Stowarzyszenia,
  3. uchwalanie statutu i jego zmian,
  4. wybieranie władz Stowarzyszenia z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu dotyczących możliwości uzupełniania składu osobowego władz w trakcie kadencji przez odpowiednie organy,
  5. nadawanie godności członka honorowego,
  6. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
  7. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
  1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania,
  2. w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§19

 1. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes lub Wiceprezes, a następnie wybiera ono ze swego grona Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i Sekretarza.
 2. Z przebiegu obrad i uchwał Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisują:
  1. przewodniczący Walnego Zebrania Członków,
  2. sekretarz Walnego Zebrania Członków.

§20

 1. W skład Zarządu Głównego wchodzi od 5 do 20 osób, które wybierają ze swego grona: Prezesa, Wiceprezesów w liczbie od 1 do 3, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Zarząd Główny kieruje sprawami bieżącymi Stowarzyszenia, realizuje cele i zadania statutowe Stowarzyszenia oraz uchwały i wytyczne Walnego Zebrania Członków.
 3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w ciągu roku.

§21

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania Członków,
 3. powoływanie, zawieszanie, rozwiązywanie Oddziałów, oraz nadzór nad ich działalnością,
 4. powoływanie redaktorów naczelnych i członków komitetów redakcyjnych czasopism Stowarzyszenia oraz przewodniczących sekcji,
 5. uchwalanie okresowych planów działalności naukowej, wydawniczej i organizacyjnej, a także preliminarza budżetowego oraz zatwierdzanie sprawozdań z tej działalności i sprawozdania finansowego za okres obrachunkowy,
 6. uchwalanie regulaminu działalności Zarządu Głównego obejmującego organizację pracy i zakres obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu Głównego,
 7. rozpatrywanie wszelkich zatargów, wynikających z działalności w Stowarzyszeniu; wszystkie uchwały w tym przedmiocie podejmuje Zarząd Główny w głosowaniu tajnym,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w sposób przewidziany statutem,
 9. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 10. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 11. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 12. organizowanie konferencji, narad, zebrań, odczytów,
 13. wspieranie merytoryczne i organizacyjne Oddziałów i Sekcji Stowarzyszenia,
 14. nawiązywanie i utrzymywanie łączności z instytucjami i organizacjami w zakresie wspólnie interesujących problemów i zagadnień, w szczególności z instytucjami, towarzystwami naukowymi oraz ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą,
 15. popularyzowanie zagadnień ze sfery suicydologii i nauk pokrewnych na łamach własnych oraz innych wydawnictw i współdziałanie w tej sferze z mediami i środkami masowej informacji,
 16. prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia, w tym nadzór na działalnością jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

 §22

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, w zakresie celowości, rzetelności i gospodarności, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z postanowieniami statutu.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.

§23

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie raz w roku kontroli działalności finansowej i merytorycznej Stowarzyszenia,
  2. opiniowanie w przedmiocie wyboru podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  3. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami pokontrolnymi i żądanie terminowej ich realizacji,
  4. przedstawianie rocznego sprawozdania z działalności Walnemu Zebraniu Członków,
  5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,
  6. uchwalenie szczegółowego harmonogramu pracy na czas kadencji – obejmującego nie mniej niż jedną kontrole rocznie.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym i prawem żądania wyjaśnień.

Rozdział V

Oddziały, Sekcje i Koła Stowarzyszenia

§24

 1. Oddział może powstać, jeżeli na terenie danego województwa zamieszkuje co najmniej 12 członków Stowarzyszenia.
 2. Oddziały Wojewódzkie tworzone są zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
  i obejmują zasięgiem swojej działalności teren województwa. Siedziby ich ustala Zarząd Główny w porozumieniu z Zarządem Oddziału.
 3. W województwach nie posiadających własnych oddziałów członkowie Stowarzyszenia mają prawo należeć do Oddziału zlokalizowanego w najbliższym województwie.
 4. Zarząd Oddziału może tworzyć Koła Terenowe (Środowiskowe, Zakładowe i inne) oraz powoływać Zespoły Problemowe, które podlegają Zarządowi Oddziału i działają na podstawie regulaminów ustalonych przez Zarząd Główny.

§25

Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału.

§26

Władzami Oddziału są:

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§27

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwoływane jako:
  1. zwyczajne,
  2. nadzwyczajne
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału co 3 lata zwołuje Zarząd Oddziału, drogą mailową na adresy członków Oddziału wskazane w deklaracji członkowskiej, co najmniej na 14 dni przed terminem, z podaniem porządku obrad, zawiadamiając jednocześnie Zarząd Główny Stowarzyszenia. 

§28

Do zakresu działalności Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. uchwalanie kierunków działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 4. wybór Przewodniczącego, członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§29

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału władne jest do podejmowania uchwał przy obecności:
  1. co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
  2. bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  3. na żądanie 1/3 członków Oddziału.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału w terminie miesiąca od daty zgłoszenia żądania i obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§30

 1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi przewodniczący oraz 7 członków wybieranych w tajnym głosowaniu.
 2. W okresie kadencji Zarząd Oddziału może dokooptować 3 nowych członków w miejsce członków ustępujących lub skreślonych.

§31

 1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
  1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  2. kierowanie działalnością Oddziału stosownie do przepisów statutu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Głównego,
  3. organizowanie zebrań, konferencji i sympozjów naukowych,
  4. prowadzenie pracy naukowo-badawczej i popularyzatorskiej,
  5. powoływanie, zatwierdzanie, zawieszanie i rozwiązywanie Kół Terenowych i Zespołów Problemowych oraz czuwanie nad ich działalnością i rozwojem,
  6. sporządzanie i ustalanie planu działalności i budżetu Oddziału w oparciu o Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału,
  7. składanie Zarządowi Głównemu okresowych sprawozdań ze swej działalności.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
 3. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają większością głosów i są prawomocne, gdy oprócz przewodniczącego obecnych jest połowa członków Zarządu Oddziału.

§32

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 2. W okresie kadencji Komisja Rewizyjna Oddziału może dokooptować 1 nowego członka na miejsce członka ustępującego lub skreślonego.

§33

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
  1. kontrola całokształtu działalności Oddziału, w szczególności co najmniej raz w roku kontrola działalności finansowej,
  2. kontrola składek członkowskich,
  3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Oddziału z oceną działalności i wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału, lub powodach jego nie udzielenia,
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym i prawem żądania wyjaśnień.

§34

 1. Zarządy Oddziałów Wojewódzkich mają prawo organizować na swych terenach Koła Terenowe w miastach, osiedlach lub zakładach pracy oraz uczelniach – na wniosek co najmniej 5 osób zainteresowanych.
 2. Władzami Koła Terenowego są:
  1. Zebranie Wyborcze członków Koła,
  2. Zarząd Koła.
 3. Zarząd Koła podlega Zarządowi Oddziału macierzystego i wybierany jest na zebraniu wyborczym członków Koła w składzie:
  1. przewodniczący,
  2. wiceprzewodniczący,
  3. skarbnik,
  4. sekretarz do spraw naukowo-popularyzatorskich,
  5. sekretarz do spraw naukowo-społecznych.
 4. Do kompetencji Zarządu Koła Terenowego należy:
  1. organizowanie i prowadzenie na swym terenie działalności popularnonaukowej
   i naukowo-społecznej w zakresie szerzenia zasad zdrowia psychicznego i stosunków międzyludzkich,
  2. zbieranie składek członkowskich i przekazywanie ich Zarządowi Oddziału.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Stowarzyszenia oraz sposób reprezentacji

§35

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. opłaty wpisowe i składki członkowskie, w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny w formie uchwały,
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
   w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  3. dotacje, subwencje i dofinansowania,
  4. darowizny, zapisy i spadki,
  5. wpływy z działalności statutowej,
  6. dochody z działalności gospodarczej,
  7. dochody z ofiarności publicznej,
  8. dywidendy należne Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych.
 3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia winny być przechowywane – za wyjątkiem bieżącego pogotowia kasowego – w banku na koncie Stowarzyszenia.
 4. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają składki członkowskie w ciągu miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.

§36

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, wymagany jest podpis Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza lub Skarbnika – jednoosobowo, lub trzech innych członków Zarządu Głównego łącznie.

§37

Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących
i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.

 

Rozdział VII

Zasady prowadzenia przez stowarzyszenie działalności gospodarczej oraz zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej

§38

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w następującym zakresie:

 1. Szkoły policealne (85.41.A)
 2. Kolegia pracowników służb społecznych (85.41.B)
 3. Placówki doskonalenia nauczycieli (85.41.C)
 4. Szkoły wyższe (85.42.Z)
 5. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
 6. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
  i targowiskami (47.9)
 7. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
 8. Reklama (73.1)
 9. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
 10. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2)

§39

 1. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w celu i w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 3. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
 4. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022 roku.

Rozdział VIII

Zmiana statut i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§40

 1. Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, która wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§41

 1. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
  o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 Poz. 2261 z dnia 16 grudnia 2020 r.) oraz niniejszego statutu.
 2. Statut w nowym brzmieniu został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 10 stycznia 2022 r.

 

Statut SPTS