Dołącz do nas!

INFORMACJE NA TEMAT CZŁONKOSTWA W STOWARZYSZENIU POLSKIE TOWARZYSTWO SUICYDOLOGICZNE

Członkami SPTS mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.Członkowie SPTS dzielą się na:

  • członków zwyczajnych
  • członków nadzwyczajnych
  • członków honorowych
  • członków wspierających

Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy, pracownicy nauki reprezentujący różne dziedziny naukowe, specjaliści praktycy posiadający wyższe wykształcenie, szczególnie zainteresowani działalnością SPTS, którzy akceptują jego cele i chcą je realizować.

Członkami zwyczajnymi SPTS mogą być także cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Członkowi zwyczajnemu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz SPTS.

Członkiem nadzwyczajnym SPTS może być pełnoletni obywatel polski bez względu na wykształcenie, aktywnie pracujący dla SPTS, wprowadzony przez dwóch członków zwyczajnych. Członek nadzwyczajny posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

Członkiem honorowym SPTS mogą zostać osoby, które mają szczególne zasługi dla rozwoju suicydologii. Godność członka honorowego nadaje walne Zgromadzenie Członków
na wniosek Zarządu Głównego SPTS. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich. Szczególnie zasłużonemu na polu suicydologii wieloletniemu członkowi SPTS Walne Zgromadzenie może nadać godność Honorowego Prezesa SPTS.

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne zainteresowane statutową działalnością SPTS, które deklarują na jej rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w SPTS przez swojego reprezentanta Członkom wspierającym przysługuje prawo uczestniczenia w zebraniach, zjazdach i konferencjach naukowych organizowanych przez SPTS z głosem doradczym.

Składka członkowska dla członka zwyczajnego wynosi 200zł rocznie.

Wszelkie wpłaty na rzecz realizacji celów i zadań statutowych Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego prosimy dokonywać na następujący numer konta ZG PTS:
Santander Bank Polska Nr 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane działalnością naszego Towarzystwa, które akceptują jego cele i pragną je realizować do współpracy na rzecz zapobiegania samobójstwom w Polsce.

Złożony przez kandydata na członka SPTS dokument pisemnej deklaracji członkowskiej rozpatruje powołana Komisja w składzie prof. Brunon Hołyst, prof. Agnieszka Gmitrowicz, prof. Norbert Malec, dr Daria Biechowska, dr Halszka Witkowska, mgr Jolanta Palma. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny w formie uchwały.

 

Wzór deklaracji członkowskiej

Prosimy o przesyłanie wypełnionych i podpisanych deklaracji członkowskich, stosując się do wytycznych zawartych w Statucie Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, §13 ust. 5.

 

Następnie po otrzymaniu informacji drogą e-mailową z adresu  czlonkostwo@suicydologia.org o przyjęciu kandydata w poczet członków stowarzyszenia, należy wpłacić składkę członkowską za bieżący rok i przesłać potwierdzenie przelewu na adres: czlonkostwo@suicydologia.org