Dołącz do nas!

INFORMACJE NA TEMAT CZŁONKOSTWA W POLSKIM TOWARZYSTWIE SUICYDOLOGICZNYM

Członkami PTS mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.Członkowie PTS dzielą się na:

  • członków zwyczajnych
  • członków nadzwyczajnych
  • członków honorowych
  • członków wspierających

Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy, pracownicy nauki reprezentujący różne dziedziny naukowe, specjaliści praktycy posiadający wyższe wykształcenie, szczególnie zainteresowani działalnością PTS, którzy akceptują jego cele i chcą je realizować.

Członkami zwyczajnymi PTS mogą być także cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Członkowi zwyczajnemu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz PTS.

Członkiem nadzwyczajnym PTS może być pełnoletni obywatel polski bez względu
na wykształcenie, aktywnie pracujący dla PTS, wprowadzony przez dwóch członków zwyczajnych. Członek nadzwyczajny posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego
za wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

Członkiem honorowym PTS mogą zostać osoby, które mają szczególne zasługi dla rozwoju suicydologii. Godność członka honorowego nadaje walne Zgromadzenie Członków
na wniosek Zarządu Głównego PTS. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich. Szczególnie zasłużonemu na polu suicydologii wieloletniemu członkowi PTS Walne Zgromadzenie może nadać godność Honorowego Prezesa PTS.

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne zainteresowane statutową działalnością PTS, które deklarują na jej rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w PTS przez swojego reprezentanta Członkom wspierającym przysługuje prawo uczestniczenia
w zebraniach, zjazdach i konferencjach naukowych organizowanych przez PTS z głosem doradczym.

Składka członkowska dla członka zwyczajnego wynosi 100zł rocznie.

Wszelkie wpłaty na rzecz realizacji celów i zadań statutowych Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego prosimy dokonywać na następujący numer konta ZG PTS:
Santander Bank Polska Nr 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane działalnością naszego Towarzystwa, które akceptują jego cele i pragną je realizować do współpracy na rzecz zapobiegania samobójstwom w Polsce.

 

Wzór deklaracji członkowskiej

 Prosimy o przesyłanie wypełnionych i podpisanych deklaracji członkowskich wraz z potwierdzeniem przelewu za składkę na adres: czlonkostwo@suicydologia.org