Podstawowe informacje

KRÓTKA HISTORIA POWSTANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA SUICYDOLOGICZNEGO

Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Suicydologiczne (PTS) zostało de facto powołane do życia w dniu 12 marca 2002 roku przez Komitet Założycielski – w którego skład wchodziło 25 osób –
na zebraniu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. IPiN stał się siedzibą Zarządu Głównego PTS.

Na zebraniu w drodze wyborów ukonstytuował się skład pierwszego Zarządu, Prezydium
i Komisji Rewizyjnej. Według naszego statutu władze PTS są wybierane na 3 letnią kadencję.

Z uwagi na trudności formalno-prawne Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Suicydologiczne zostało de iure zarejestrowane dopiero 17 stycznia 2003 roku i znajduje się w Krajowym Rejestrze Sądowym Organizacji Pozarządowych – Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000145828 i od tego momentu posiada osobowość prawną.

CELE I ZADANIA PTS NA PODSTAWIE STATUTU NASZEGO TOWARZYSTWA

Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim:

 • systematyczna analiza rozpowszechnienia i socjodemograficzna charakterystyka zachowań samobójczych w Polsce i na świecie,
 • spełnianie humanitarnego obowiązku ratowania innych,
 • tworzenie naukowych podstaw programów prewencyjnych redukujących liczbę zachowań samobójczych,
 • działania na rzecz afirmacji życia i poprawy jego jakości,
 • przeciwdziałanie dehumanizacji życia i degradacji wartości człowieka przez przywracanie
  i utrwalanie humanistycznych wartości społecznych, moralnych i etycznych, w kontekście zachowań jednostek, rodzin, społeczności i społeczeństwa,
 • wpływanie na wzrost świadomości wśród obywateli i władz publicznych zagrożeń społecznych
  i indywidualnych, w tym suicydogennych jakie niesie ze sobą rozwój współczesnej technologiczno-informatycznej cywilizacji,
 • zajmowanie stanowiska w kwestiach istotnych dla społeczeństwa, zwłaszcza dotyczących samotności i egzystencjalnego zagubienia jednostki oraz problemów życia społecznego mających związek z zachowaniami samobójczymi,
 • wspieranie i ocena działań oraz programów prewencyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych
  i promocji zdrowia psychicznego w zakresie redukowania ryzyka zachowań samobójczych,
 • inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z dziedziny suicydologii
 • organizowanie sympozjów i konferencji naukowych dla członków PTS i osób zajmujących się praktycznie i teoretycznie problemem samobójstw.

Te cele Stowarzyszenie realizuje przez łączenie teoretycznych osiągnięć nauki
z działalnością praktyczną poprzez:

 • opracowywanie, wspieranie i realizacja programów i strategii prewencyjnych przy współpracy
  z placówkami naukowymi, samorządami lokalnym, agendami rządowymi, w tym ministerstwami oraz parlamentem,
 • opracowywanie, wspieranie i realizacja projektów naukowo-badawczych przy współpracy
  z placówkami naukowymi,
 • współpraca z mass mediami – telewizją, radiem i prasą,
 • współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi zajmujących się problemami ochrony zdrowia psychicznego w Polsce, Europie i na świecie,
 • promowanie i kształtowanie opinii na temat celów i zadań Stowarzyszenia (PTS),
 • działalność szkoleniową i edukacyjną,
 • działalność wydawniczą i edytorską,
 • finansowanie przedsięwzięć zgodnych z celami i założeniami programowymi Stowarzyszenia.

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje przez realizacje następujących zadań:

 • organizacji zjazdów, sympozjów, seminariów, wykładów i spotkań naukowych,
 • tworzenia i prowadzenia ośrodków szkoleniowych, badawczych, interwencji kryzysowych, telefonów zaufania i pomocowych stron internetowych,
 • powoływania stałych i okresowych zespołów problemowych we współpracy ze specjalistami różnych dyscyplin zajmujących się problematyką suicydologiczną,
 • powoływania stałych i okresowych komisji i komitetów do realizacji określonych działań organizacyjnych, edukacyjno-szkoleniowych, popularyzatorsko-promocyjnych i naukowo-badawczych,
 • działalności wydawniczej i popularyzacyjno-promocyjnej z wykorzystaniem technik audio-wizualnych, w tym internetu, prezentacji multimedialnych, filmów DVD czy edycji plakatów, folderów, plakietek i etykiet,
 • organizowaniu co trzy lata ogólnopolskich sympozjów naukowych dla środowiska suicydologów.

 

[widgets_on_pages id=”right”]