cropped-baner-glowny

DEKLARACJA Uczestników I Kongresu Suicydologicznego

Łódź, 22 marca 2018 roku

Twoje działania mogą uratować życie!

Skuteczne zapobieganie samobójstwom jest możliwe i zależy nie tylko od zaangażowania WŁADZ PAŃSTWOWYCH, ale od zaangażowania KAŻDEGO Z NAS!

Samobójstwa są czułym wskaźnikiem kondycji psychicznej społeczeństwa oraz miarą dezintegracji społecznej. My Uczestnicy I Kongresu Suicydologicznego, biorąc pod uwagę wysoki wskaźnik samobójstw w Polsce, uważamy za niezbędne przygotowanie i wprowadzenie Polskiej Strategii Zapobiegania Samobójstwom jako części Narodowego Programu Zdrowia.

 

Priorytetowe cele Polskiej Strategii Zapobiegania Samobójstwom powinny obejmować:

  1. Zapewnienie szybkiego dostępu do pomocy w kryzysie psychicznym

Konieczne jest zorganizowanie szybkiego dostępu do pomocy osobom w kryzysie psychicznym, zagrożeniu życia oraz osobom z grup ryzyka, w tym szczególnie osobom po próbach samobójczych. Niezwykle ważne jest również zapewnienie wsparcia i pomocy rodzinie i bliskim, co stanowi kluczowy mechanizm chroniący w zapobieganiu samobójstwom (postwencja).

Realizacja: MZ, MRPiPS, MEN, MNiSzW, MKiDzN, MC, MF, MPiT, MIiR, MŚ, MSWiA, MON, MS, JST

  1. Poprawę dostępu do leczenia osób z problemami psychicznymi

Podjęcie działań zwiększających szybki dostęp do kompleksowej pomocy leczniczej dla osób cierpiących na depresję, uzależnienia i inne zaburzenia psychiczne. Jest to szczególnie pilne zadanie w zakresie opieki psychologiczno-psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.

Realizacja: MZ, MRPiPS, MSWiA, MEN, MS, JST

  1. Rejestrację, Monitoring i Badania

Podstawą profilaktyki jest aktualna diagnoza w zakresie samobójstw, prób samobójczych i innych zachowań autodestrukcyjnych. W tym celu konieczne jest utworzenie Krajowego Rejestru Zachowań Samobójczych, który integrowałby dane z Komendy Głównej Policji, Głównego Urzędu Statystycznego i systemu opieki zdrowotnej. Niezbędne jest rozwijanie badań naukowych z zakresu suicydologii i programów profilaktycznych opartych na dowodach.

Realizacja: MON, MF, MZ, MRPiPS, MEN, MSZ, MSWIA, MC

  1. Edukację grup zawodowych, które stanowią pierwszą linię pomocy w sytuacjach kryzysu psychicznego Podnoszenie umiejętności pracowników opieki zdrowotnej, numeru alarmowego 112 i telefonów zaufania, nauczycieli i pedagogów, policjantów, strażaków, pracowników socjalnych, osób duchownych jest bardzo ważnym czynnikiem chroniącym w profilaktyce samobójstw.

Realizacja: MZ, MRPiPS, MEN, MSWiA, MON, MF, MS, JST

  1. Współpracę z mediami

Istotną rolę w zapobieganiu samobójstwom odgrywają media. Ważne jest monitorowanie czy społeczeństwo informowane jest o zachowaniach samobójczych w sposób rzetelny i odpowiedzialny oraz czy przestrzegane są zalecenia polskie i Światowej Organizacji Zdrowia. W publikacjach prasowych, internetowych, audycjach telewizyjnych i radiowych poświęconych problematyce samobójstw powinna zawsze znaleźć się informacja o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc.

Realizacja: MZ, MKiDzN, JST, Rada Etyki Mediów

  1. Ograniczanie dostępności do metod samobójstw

Ograniczenie dostępu do środków toksycznych, broni a także budowanie odpowiednich fizycznych zabezpieczeń. Konieczne jest monitorowanie i usuwanie zagrożeń, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, związanych ze szkodliwymi treściami w internecie i cyberprzemocą.

Realizacja: MS, MZ, MON, MRRiW, MSWiA, MI, MIR, JST

 

Do realizacji celów Polskiej Strategii Zapobiegania Samobójstwom potrzebne są działania z zakresu polityki i organizacji:

  1. Finansowanie –  na cele profilaktyki samobójstw powinno być przeznaczane co roku finansowanie z budżetu Państwa oraz JST.
  2. Koordynacja działań – konieczna jest dobra współpraca wszystkich podmiotów w zakresie podejmowanych działań. Postulujemy powołanie Biura ds. profilaktyki zachowań samobójczych. Takie Biuro dysponujące własnym budżetem i usytułowane w strukturach MZ powinno koordynować działania międzyresortowe m.in. wynikające z zapisów Narodowego Programu Zdrowia (cel operacyjny 3).

 

Ministerstwo Cyfryzacji MC, Ministerstwo Edukacji Narodowej MEN, Ministerstwo Finansów MF, Ministerstwo Infrastruktury MI, Ministerstwo Zdrowia MZ, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju MIiR, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego MKiDN,     Ministerstwo Obrony Narodowej MON, Ministerstwo Środowiska MŚ, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii MPiT, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MRPiPS,    Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRRiW, Ministerstwo Sprawiedliwości MS, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA, Ministerstwo Spraw Zagranicznych MSZ, Jednostki Samorządu Terytorialnego, JST