24.10.2023 Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia

24.10.2023 Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia

31 sierpnia 2023

Certyfikowane szkolenie online Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

Szkolenie odbędzie się 24 października 2023 r. na platformie Zoom, między 9:00 a 17:00.

Opis szkolenia:
Zagadnienie interwencji kryzysowej jest pojęciem szerokim. Niniejsze szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zarówno poznaniem, jak i pogłębieniem wiedzy o sposobach udzielenia koniecznej pomocy osobom w kryzysie samobójczym lub odpowiedzialnych za interwencję w tej sytuacji.

Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę z zakresu: kryzysu, reakcji kryzysowych u osób doświadczających myśli, intencji i prób samobójczych, rozumienia istoty zachowań suicydalnych. Nabędą też umiejętności oceny zarówno zagrożenia ryzyka samobójstwem, jak i potrzeb osoby w kryzysie samobójczym oraz doboru odpowiednich form wsparcia. Poznają też zasady postępowania i prowadzenia rozmowy z osobą w kryzysie suicydalnym oraz udzielania systemowego wsparcia społecznego.

Ramowy program szkolenia:
• Samobójstwa i próby samobójcze – skala zjawiska
• Kryzys psychiczny a zachowania samobójcze
• Czynniki ryzyka samobójstwa (pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe)
• Syndrom presuicydalny i jego etapy wg Erwina Ringela
• Typy znaków ostrzegawczych u osób w kryzysie suicydalnym
• Cele interwencji kryzysowej w sytuacji zachowań samobójczych
• Ocena potencjalnego zagrożenia samobójczego
• Koncepcja modelu interwencji wobec osoby w kryzysie samobójczym

Adresaci szkolenia:
Interwenci, operatorzy numerów alarmowych, pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, wychowawcy, nauczyciele i inni specjaliści pracujący z młodzieżą.

Osoba prowadząca: Jolanta Palma
Suicydolog, nauczycielka, absolwentka studiów podyplomowych Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, od 2010 r. członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego (przewodnicząca Komisji ds. Interwencji w Kryzysie Suicydalnym), członek Zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, wolontariuszka w Fundacji Pogotowie Kryzysowe, współorganizatorka Kampanii „Życie warte jest rozmowy”, członek grupy pracującej w międzynarodowym projekcie ELLIPSE (E-Life Long Learning in Prevention of Suicide in Europe), ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Szkolenia odbywają się w małych grupach, maksymalnie 30 osobowych. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt szkolenia 700 zł brutto od osoby.

Zniżki:

– 50 zł zniżki dla osoby, która zapisze się na więcej niż jedno szkolenie lub jeśli z danej placówki zapisze się więcej niż jedna osoba. Zniżki się nie sumują.

Zapisy: szkolenia@suicydologia.org
(prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę szkolenia, datę, potwierdzenie przelewu)

Potwierdzeniem zapisu jest przesłane potwierdzenie przelewu.

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz datę szkolenia.

Dane do przelewu:
Konto bankowe ZG SPTS
Santander Bank Polska S.A. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750

Uwaga!
Aby szkolenie się odbyło konieczne jest 10 zapisanych osób.
W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń dokonujemy przelewu zwrotnego lub termin szkolenia ulega przesunięciu. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:
Halszka Witkowska — koordynator merytoryczny,
Anna Kornacka — koordynator techniczny, 602 698 080

Powrót do aktualności