24.11.2023 Interwencja kryzysowa w szkole w sytuacji zachowań samobójczych uczniów

24.11.2023 Interwencja kryzysowa w szkole w sytuacji zachowań samobójczych uczniów

1 września 2023

Certyfikowane szkolenie online Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

Szkolenie odbędzie się 24 listopada 2023 r. na platformie Zoom, między 9:00 a 17:00.

Opis szkolenia:
Każdego roku w Polsce około 5500 osób umiera w wyniku samobójstwa. Szczególnie zagrożone są nastolatki. Na każde samobójstwo przypada od 100  do 200 prób podjętych przez młodych ludzi. Aby właściwie reagować i wspierać młodą osobę doświadczającą zachowań samobójczych należy podjąć odpowiednie działania pomocowe i interwencyjne, także na poziomie szkoły.

Cel szkolenia:
Poszerzenie wiedzy na temat skali zjawiska, uwarunkowania zachowań samobójczych młodzieży, a także wpływu kryzysu emocjonalnego na funkcjonowanie szkolne młodej osoby. Podkreślenie roli pracowników szkoły w zapobieganiu samobójstwom. Poznanie sposobu rozmowy z uczniem i jego rodzicami, sposobów reagowania i postępowania po zaobserwowaniu tendencji samobójczych oraz po podjętej próbie samobójczej przez młodą osobę.

Ramowy program szkolenia:

  • Epidemiologia: stres, depresja, autoagresja, zachowania samobójcze
  • Wpływ kryzysu emocjonalnego i myśli samobójczych na funkcjonowanie szkolne ucznia
  • Nieskuteczna i skuteczna komunikacja z uczniem w kryzysie emocjonalnym i  samobójczym
  • Dostosowywania procesu edukacyjnego do potrzeb ucznia w kryzysie samobójczym
  • Szacowanie ryzyka samobójstwa u ucznia w kryzysie
  • Tworzenie planu wsparcia w powrocie do szkoły dla ucznia po próbie samobójczej/hospitalizacji ze względu na próbę samobójczą
  • Plan bezpieczeństwa
  • Współpraca z rodzicami ucznia w kryzysie emocjonalnym lub samobójczym

Adresaci:
psycholodzy, pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, nauczyciele.

Osoba prowadząca: Lucyna Kicińska
Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność wychowanie resocjalizujące, posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła pierwszy poziom Studium Terapii Narracyjnej zorganizowany przez Centre for Narrative Practice – Manchester UK. Umiejętności trenerskie zdobyła w Szkole Trenerów w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji MARATON, gdzie ukończyła roczny kurs „Prowadzenie warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy”. Jest certyfikowaną suicydolożką PTS. Ukończyła liczne treningi, szkolenia i warsztaty tematyczne, m.in. Funkcjonowanie zespołów i grup, Trening zachowań społecznych, Warsztaty społecznego porozumiewania się, Po próbie samobójczej – działania szkoły, poradni w sytuacji kryzysu suicydalnego w szkole, Fierce Conversations® OdWażne rozmowy. Od 18 lat jest związana z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online dzieciom i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych. Członkini Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. Jest przewodniczącą zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XLI LO im. J. Lelewela w Warszawie, a także ekspertką Biura ds. Zapobiegania Samobójstwom w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Współpracuje z uczelniami wyższymi, szkołami, ośrodkami badawczymi oraz wydawnictwami.Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji, wzmacniania potencjału dzieci i nastolatków, przeciwdziałania przemocy, profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, zapobiegania autoagresji i samobójstwom. Jest autorką narzędzi edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także kursów e-learning adresowanych do rodziców i profesjonalistów dotyczących problemu wykorzystywania seksualnego dzieci.

Szkolenia odbywają się w małych grupach, maksymalnie 30 osobowych. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt szkolenia 700 zł brutto od osoby.

Zniżki:

– 50 zł zniżki dla osoby, która zapisze się na więcej niż jedno szkolenie lub jeśli z danej placówki zapisze się więcej niż jedna osoba. Zniżki się nie sumują.

Zapisy: szkolenia@suicydologia.org
(prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę szkolenia, datę, potwierdzenie przelewu)

Potwierdzeniem zapisu jest przesłane potwierdzenie przelewu.

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz datę szkolenia.

Dane do przelewu:
Konto bankowe ZG SPTS
Santander Bank Polska S.A. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750

Uwaga!
Aby szkolenie się odbyło konieczne jest 10 zapisanych osób.
W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń dokonujemy przelewu zwrotnego lub termin szkolenia ulega przesunięciu. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:
Halszka Witkowska — koordynator merytoryczny,
Anna Kornacka — koordynator techniczny, 602 698 080

Powrót do aktualności