III termin: Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia

III termin: Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia

12 marca 2021

Zagadnienie interwencji kryzysowej jest pojęciem szerokim. Niniejsze szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zarówno poznaniem, jak i pogłębieniem wiedzy o sposobach udzielenia koniecznej pomocy ludziom w kryzysie samobójczym lub odpowiedzialnych za interwencję w tej sytuacji.

Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę z zakresu: kryzysu, reakcji kryzysowych u osób doświadczających myśli, intencji i prób samobójczych, rozumienia istoty zachowań suicydalnych. Nabędą też umiejętności oceny zarówno zagrożenia ryzyka samobójstwem, jak i potrzeb osoby w kryzysie samobójczym oraz doboru odpowiednich form wsparcia. Poznają też zasady postepowania i prowadzenia rozmowy z osobą w kryzysie suicydalnym oraz udzielania systemowego wsparcia społecznego.

Szkolenie odbędzie się 14 kwietnia na platformie Zoom, między 10:00 a 14:00 (5 h dydaktycznych + 15 min. przerwy).

Ramowy plan szkolenia
• Samobójstwa i próby samobójcze – skala zjawiska
• Kryzys psychiczny a zachowania samobójcze
• Czynniki ryzyka samobójstwa (pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe)
• Syndrom presuicydalny i jego etapy wg Erwina Ringela
• Typy znaków ostrzegawczych u osób w kryzysie suicydalnym
• Cele interwencji kryzysowej w sytuacji zachowań samobójczych
• Ocena potencjalnego zagrożenia samobójczego
• Koncepcja modelu interwencji wobec osoby w kryzysie samobójczym

Adresaci szkolenia: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, wychowawcy, nauczyciele i inni specjaliści pracujący z młodzieżą

Osoba prowadząca: Jolanta Palma
Suicydolog, nauczycielka, absolwentka studiów podyplomowych Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, od 2010 r. członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego ( przewodnicząca Komisji ds. Interwencji w Kryzysie Suicydalnym), członek Zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, wolontariuszka w Fundacji Pogotowie Kryzysowe, współorganizatorka Kampanii „Życie warte jest rozmowy”, członek grupy pracującej w międzynarodowym projekcie ELLIPSE (E-Life Long Learning in Prevention of Suicide in Europe).Szkolenia odbywają się w małych grupach, maksymalnie 30 osobowych. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku nie zebrania grupy, termin szkolenia ulega przesunięciu.

Koszt szkolenia 350 zł brutto od osoby.

ZNIŻKI:

– 20 zł dla osoby, która zapisze się na więcej niż jedno szkolenie
– 20 zł od osoby, jeśli z danej placówki zapisze się więcej niż jedna osoba

Zapisy: szkolenia@suicydologia.org
(prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę szkolenia, datę, potwierdzenie przelewu)
Potwierdzeniem obecności jest przesłane potwierdzenie przelewu.
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz datę szkolenia.

Dane do przelewu: Konto bankowe ZG PTS
BZ WBK SA Nr. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750

Dane do faktury:
Polskie Towarzystwo Suicydologiczne
ul. Jana Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
NIP: 521-32-28-830

Uwaga!
Aby szkolenie się odbyło konieczne jest 20 zapisanych osób.
W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń dokonujemy przelewu zwrotnego.

Kontakt:
Halszka Witkowska — koordynator merytoryczny, 605 330 542
Konstancja Szymacha — koordynator techniczny, 734 455 971

Powrót do aktualności