Certyfikowane szkolenie online Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.
Szkolenie odbędzie się 8 grudnia na platformie Zoom, między 9:00 a 17:00 (9 h dydaktycznych).
Zagadnienie interwencji kryzysowej jest pojęciem szerokim. Niniejsze szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zarówno poznaniem, jak i pogłębieniem wiedzy o sposobach udzielenia koniecznej pomocy ludziom w kryzysie samobójczym lub odpowiedzialnych za interwencję w tej sytuacji.
 
Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę z zakresu: kryzysu, reakcji kryzysowych u osób doświadczających myśli, intencji i prób samobójczych, rozumienia istoty zachowań suicydalnych. Nabędą też umiejętności oceny zarówno zagrożenia ryzyka samobójstwem, jak i potrzeb osoby w kryzysie samobójczym oraz doboru odpowiednich form wsparcia. Poznają też zasady postępowania i prowadzenia rozmowy z osobą w kryzysie suicydalnym oraz udzielania systemowego wsparcia społecznego.
 
Ramowy plan szkolenia
• Samobójstwa i próby samobójcze – skala zjawiska
• Kryzys psychiczny a zachowania samobójcze
• Czynniki ryzyka samobójstwa (pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe)
• Syndrom presuicydalny i jego etapy wg Erwina Ringela
• Typy znaków ostrzegawczych u osób w kryzysie suicydalnym
• Cele interwencji kryzysowej w sytuacji zachowań samobójczych
• Ocena potencjalnego zagrożenia samobójczego
• Koncepcja modelu interwencji wobec osoby w kryzysie samobójczym
 
Adresaci szkolenia: interwenci, operatorzy numerów alarmowych, pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, wychowawcy, nauczyciele i inni specjaliści pracujący z młodzieżą.
 
Osoba prowadząca: Jolanta Palma
Suicydolog, nauczycielka, absolwentka studiów podyplomowych Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, od 2010 r. członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego ( przewodnicząca Komisji ds. Interwencji w Kryzysie Suicydalnym), członek Zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, wolontariuszka w Fundacji Pogotowie Kryzysowe, współorganizatorka Kampanii „Życie warte jest rozmowy”, członek grupy pracującej w międzynarodowym projekcie ELLIPSE (E-Life Long Learning in Prevention of Suicide in Europe).
Szkolenia odbywają się w małych grupach, maksymalnie 20 osobowych. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku nie zebrania grupy, termin szkolenia ulega przesunięciu.
Koszt szkolenia 600 zł brutto od osoby.

ZNIŻKI:

– 50 zł zniżki dla osoby, która zapisze się na więcej niż jedno szkolenie
– 50 zł zniżki od osoby, jeśli z danej placówki zapisze się więcej niż jedna osoba
Zapisy: szkolenia@suicydologia.org
(prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę szkolenia, datę, potwierdzenie przelewu)

Potwierdzeniem obecności jest przesłane potwierdzenie przelewu.
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz datę szkolenia.
Dane do przelewu: Konto bankowe ZG PTS
BZ WBK SA Nr. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750
 
Uwaga!
Aby szkolenie się odbyło konieczne jest 12 zapisanych osób.
W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń dokonujemy przelewu zwrotnego.
 
Kontakt:
Halszka Witkowska — koordynator merytoryczny, 605 330 542
Konstancja Szymacha — koordynator techniczny, 734 455 971