18.05.2022 Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia

18.05.2022 Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia

4 lutego 2022

Certyfikowane szkolenie online Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

Szkolenie odbędzie się 18 maja na platformie Zoom, między 9:00 a 17:00.

Opis szkolenia:
Zagadnienie interwencji kryzysowej jest pojęciem szerokim. Niniejsze szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zarówno poznaniem, jak i pogłębieniem wiedzy o sposobach udzielenia koniecznej pomocy ludziom w kryzysie samobójczym lub odpowiedzialnych za interwencję w tej sytuacji.

Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę z zakresu: kryzysu, reakcji kryzysowych u osób doświadczających myśli, intencji i prób samobójczych, rozumienia istoty zachowań suicydalnych. Nabędą też umiejętności oceny zarówno zagrożenia ryzyka samobójstwem, jak i potrzeb osoby w kryzysie samobójczym oraz doboru odpowiednich form wsparcia. Poznają też zasady postępowania i prowadzenia rozmowy z osobą w kryzysie suicydalnym oraz udzielania systemowego wsparcia
społecznego.

Ramowy program szkolenia:
• Samobójstwa i próby samobójcze – skala zjawiska
• Kryzys psychiczny a zachowania samobójcze
• Czynniki ryzyka samobójstwa (pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe)
• Syndrom presuicydalny i jego etapy wg Erwina Ringela
• Typy znaków ostrzegawczych u osób w kryzysie suicydalnym
• Cele interwencji kryzysowej w sytuacji zachowań samobójczych
• Ocena potencjalnego zagrożenia samobójczego
• Koncepcja modelu interwencji wobec osoby w kryzysie samobójczym

Adresaci szkolenia:
Interwenci, operatorzy numerów alarmowych, pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, wychowawcy, nauczyciele i inni specjaliści pracujący z młodzieżą.

Osoba prowadząca: Jolanta Palma
Suicydolog, nauczycielka, absolwentka studiów podyplomowych Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, od 2010 r. członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego ( przewodnicząca Komisji ds. Interwencji w Kryzysie Suicydalnym), członek Zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, wolontariuszka w Fundacji Pogotowie Kryzysowe, współorganizatorka Kampanii „Życie warte jest rozmowy”, członek grupy pracującej w międzynarodowym projekcie ELLIPSE (E-Life Long Learning in Prevention of Suicide in Europe). Szkolenia odbywają się w małych grupach, maksymalnie 20 osobowych. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt szkolenia 600 zł brutto od osoby.

ZNIŻKI:
– 50 zł zniżki dla osoby, która zapisze się na więcej niż jedno szkolenie.

– 50 zł zniżki od osoby, jeśli z danej placówki zapisze się więcej niż jedna osoba

Zapisy:  szkolenia@suicydologia.org
(prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę szkolenia, datę, potwierdzenie przelewu)

Potwierdzeniem zapisu jest przesłane potwierdzenie przelewu.
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz datę szkolenia.

Dane do przelewu: Konto bankowe ZG PTS
BZ WBK SA Nr. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750

Uwaga!
Aby szkolenie się odbyło konieczne jest 12 zapisanych osób.

W przypadku niewystarczającej liczny zgłoszeń dokonujemy przelewu zwrotnego lub termin szkolenia ulega przesunięciu. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:
Halszka Witkowska — koordynator merytoryczny
Konstancja Szymacha — koordynator techniczny, 734 455 971

Powrót do aktualności